Opalescence tandblekningsprodukter finns endast hos tandvården.

Ultradent Products, Inc.
Sekretesspolicy

Senast uppdaterad den 16 december 2022


Privacy Shield sekretessmeddelande

Ultradent Product’s Inc. och dess närstående företag i USA (”Ultradent”, ”vi”, ”oss”, eller ”vår”) följer US-EU Privacy Shield Framework som har utarbetats av det amerikanska handelsdepartementet avseende insamling, användning och lagring av personuppgifter från EU:s medlemsländer och Storbritannien. Ultradent Product’s Inc. har intygat att företaget följer sekretessprinciperna i Privacy Shield-ramverket om information till registrerade, opt-out-rättighet, ansvar för vidarebefordran, säkerhet, begränsning av personuppgifter beroende på ändamålen, tillgång till informationen samt effektiva möjligheter till prövning som den personuppgiftsansvarige måste tillhandahålla. I händelse av konflikt mellan policyerna i den här sekretesspolicyn och principerna i Privacy Shield-principerna ska Privacy Shield-principerna gälla. Läs mer om Privacy Shield-programmet och se vår certifieringssida www.privacyshield.gov.

Datasäkerhet och sekretess är viktigt för oss på Ultradent Products, Inc. och för våra dotterbolag, inklusive Oratech, LLC (tillsammans ”Ultradent). Ultradent har åtagit sig att noga skydda personuppgifter som berör våra kunder, våra anställda och våra partners samt övriga som lämnat ut personuppgifter till Ultradent. Syftet med den här sekretesspolicyn är bland annat att beskriva vilken praxis Ultradent följer vad avser insamling, lagring, användning och utlämnande av personuppgifter som Ultradent tar emot.

Den här sekretesspolicyns giltighet

Ultradent Products, Inc. som är baserat i USA, ansvarar för personuppgifter som är under deras och deras dotterföretags kontroll. Om du är bosatt utanför USA kan du ha din relation med något av följande Ultradent-dotterbolag: Ultradent do Brasil, Ultradent Products GmbH, Ultradent Italia S.R.L., Ultradent Japan KK, Ultradent (Australia) PTY Ltd, Guangzhou Ultradent Medical Instrument Co., Ltd, Ultradent Products China Ltd eller Ultradent Products Malaysia SDN. BHD. Den här sekretesspolicyn gäller alla personuppgifter som samlas in, behandlas och lagras av Ultradent och dess dotterbolag.

I den här sekretesspolicyn betyder beteckningen ”personuppgifter” data som identifierar eller som kan användas för att identifiera en person, inklusive en enskild persons namn, adress, telefonnummer, e-postadress, användar-ID och lösenord. I anställningssammanhang innefattar personuppgifter även en enskild persons namn, adress, telefonnummer, e-postadress, användar-ID, lösenord samt födelseland, civilstånd, nödkontaktinformation, löneinformation, anställningsvillkor och arbetskvalifikationer, (t.ex. utbildningsnivå). Personuppgifter inkluderar inte uppgifter som avidentifierats, är anonyma eller finns tillgängliga offentligt. eller situationer då pseudonymer används (pseudonymer inbegriper att byta ut namn eller andra identifierare mot något annat så att det inte går att identifiera enskilda personer).

Personuppgifter kan överföras internationellt, inklusive till och från USA. Detta kan inkludera överföringar till länder som inte har dataskyddslagstiftning som liknar den som gäller i ditt hemland. Genom att frivilligt dela dina personuppgifter med Ultradent bekräftar du att du förstår att dina personuppgifter kan lagras och behandlas i och utanför USA.

Privacy Shield för personuppgifter från EES eller Storbritannien som överförs till USA

Ultradent följer EU-US Privacy Shield-ramverket som har utarbetats av det amerikanska handelsdepartementet avseende insamling, användning och lagring av personuppgifter som Ultradent bearbetar och som överförs från Europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) medlemsländer och Storbritannien (UK) till USA enligt Privacy Shield. Ultradent har intygat att företaget följer dataskyddsprinciperna om meddelande, opt-out, ansvar för vidarebefordran, säkerhet, dataintegritet, tillgång till informationen samt effektiva möjligheter till prövning. I händelse av konflikt mellan villkoren i den här sekretesspolicyn och principerna i Privacy Shield-principerna ska Privacy Shield-principerna gälla. Läs mer om Privacy Shield-programmet och se Ultradents certifieringssida på www.privacyshield.gov.

Ultradent bekräftar att medborgare i EEA och Storbritannien har rättighet att få tillgång till sina personuppgifter enligt Privacy Shield-ramverket. Enskilda personer kan visa och redigera sina personuppgifter genom att logga in på profilen på sitt konto eller genom att kontakta Ultradent enligt beskrivningen nedan.

Ultradent ansvarar för bearbetningen av de personuppgifter som tas emot och överföringen av sådana uppgifter till tredje parter som agerar som ombud för företagets räkning. Ultradent följer Privacy Shield-principerna för överföring av personuppgifter från EES och Storbritannien, inklusive klausulerna om vidarebefordran. I enlighet med EU-US Privacy Shield (Privacy Shield) är Ultradent Product’s, Inc. ansvarig för överföring av personuppgifter till tredje part som agerar som våra ombud, såvida vi inte kan visa att vi inte varit delaktiga i händelserna som ledde till skadorna.

Under vissa omständigheter kan Ultradent tvingas att lämna ut personuppgifter efter begäran enligt lag från myndigheter, inklusive för att uppfylla krav angående nationell säkerhet eller brottsbekämpning.

Förnyelse och verifiering

Ultradent kommer att förnya sin certifiering enligt EU-US Privacy Shield varje år såvida inte Ultradent därefter bestämmer att vi inte längre behöver en sådan certifiering eller beslutar sig för att använda en annan adekvat skyddsmekanism. Före omcertifiering kommer Ultradent att genomföra en internrevision för at säkerställa att våra intyganden och påståenden angående hantering av personuppgifter är korrekta och att Ultradent har implementerat denna praxis på ett lämpligt sätt. Som en del av verifieringsprocessen kommer Ultradent att göra följande:

 • granska den sekretesspolicy som publicerats offentligt på Ultradents webbplats för att säkerställa att policyn (i) överensstämmer med EU-US Privacy Shield-principerna, (ii) på ett korrekt sätt beskriver Ultradents praxis och processer avseende insamling av personuppgifter samt (iii) anger Ultradents deltagande i EU-US Privacy Shield-ramverket och hur information om EU-US Privacy Shield-programmet och Ultradents informationssäkerhetsprogram kan erhållas;
 • bekräfta att personer vars personuppgifter samlas in av Ultradent görs medvetna om hur de kan lämna kommentarer, förslag, frågor eller klagomål och hur frågor eller klagomål besvaras och löses, inklusive möjligheten till oberoende tvistlösning, i förekommande fall (Ultradent kan göra detta via offentligt publicerad sekretesspolicy eller på annat sätt), samt
 • granska de processer och procedurer som används av Ultradent för utbildning av Ultradents personal i Ultradents deltagande i EU-US Privacy Shield-ramverket och lämpligt sätt att samla in, bearbeta och lagra personuppgifter.

Ultradent kommer att förbereda ett internt verifieringsutlåtande årligen.

Privacy Shield, genomförande och tvistlösning

Vad gäller personuppgifter som tagits emot eller överförs i enlighet med Privacy Shield-ramverket lyder Ultradent under den federala handelskommitténs tillsynsbefogenheter (“FTC”).

I enlighet med EU-US Privacy Shield-principerna förbinder sig Ultradent att hantera klagomål rörande sekretess, insamlande och användning av personuppgifter. Personer som har frågor eller funderingar om hur deras personuppgifter används av Ultradent kan kontakta Ultradent med kontaktuppgifterna nedan.

Via e-post: Privacyde@Ultradent.com

Via Post: Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095

Ultradent har dessutom åtagit sig att hänvisa olösta integritetsklagomål enligt principerna i Privacy Shield till en oberoende mekanism för lösning av tvister, BBB EU PRIVACY SHIELD, handlagt av BBB National Programs. Om du inte får bekräftelse på dina klagomål inom rimlig tid, eller om ditt klagomål inte har hanterats enligt dina förväntningar, kan du besöka https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints för mer information och för att registrera ett klagomål. Denna tjänst är kostnadsfri.

Ultradent förbinder sig att samarbeta med panelen som etablerats av EU:s dataskyddsmyndigheter och att följa de råd som panelen ger angående personaluppgifter som förs över från EES i samband med ett anställningsförhållande.

Om du är medborgare i ett EES-land eller i Storbritannien eller bor inom EES eller Storbritannien och inte får en bekräftelse på ditt klagomål om anställningsförhållandedata i rimlig tid, eller om ditt klagomål inte behandlas på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta nedan angiven tredje parts tvistlösare för att få mer hjälp:

Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Helga Block
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Under vissa omständigheter kan du åberopa en bindande skiljedom för att lösa en Privacy Shield-relaterad tvist. För att begära ett skiljeförfarande måste du vidta följande steg innan du initierar ett klagomålsförfarande: (1) ta upp ditt klagomål direkt med Ultradent och ge Ultradent möjligheten att åtgärda problemet; (2) använda den oberoende tvistlösningsmekanismen, i det här fallet Council of Better Business Bureaus; och (3) ta upp klagomålet hos din relevanta dataskyddsmyndighet och låta USA:s handelsdepartement få en möjlighet att lösa klagomålet utan kostnad för dig. För mer information om bindande skiljedomar, se USA:s handelsdepartements Privacy Shield-ramverk: Bilaga I (bindande skiljedom).

Datainsamling

Den information som samlas in av Ultradent begränsas till de specifika data som krävs för att Ultradent ska kunna utöva sina legitima intressen (inklusive etablera och underhålla relationer med sina kunder, tillhandahålla produkter och tjänster och administrera sin verksamhet) och för att säkerställa överensstämmelse med regulatoriska myndigheter och lokala, statliga, nationella och internationella lagar.

Exempel på information som Ultradent samlar in omfattar, men begränsas inte till, en persons namn, företagets namn, e-postadress, gatuadress, telefonnummer och kreditkortsinformation (endast när ett inköp görs).

Ultradent kan använda vissa webbaserade tekniker för att samla in konsumentuppgifter såsom cookies (små textfiler som lagras i en användares webbläsare), webbeacons (elektroniska bilder som gör det möjligt att räkna antalet som besökt en sida eller vissa cookies) eller andra liknande tekniker. Ultradent kan även samla in information från kunders orderformulär, kontakter med Ultradents kundserviceavdelning och begäran om information. Du kan välja att inte godkänna cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som tillåter dig att neka cookies. Om du väljer den här inställningen kan det dock vara omöjligt för dig att komma åt vissa delar av Ultradents webbplats. I vissa webbläsare kan du aktivera ett alternativ för att inte bli spårad som skickar signaler till de webbplatser du besöker för att visa att du inte vill att dina aktiviteter online ska spåras. Det här skiljer sig från att blockera cookies eftersom webbläsare med alternativet ”spåra inte” fortfarande kan godkänna cookies. Ultradent godtar för närvarande inte spåra inte-signalerna. Om Ultradent gör det i framtiden kommer den här sekretesspolicyn att uppdateras enligt detta.


Marknadsföring

Ultradent kan då och då kontakta dig via e-post eller sociala media för att tillhandahålla information om evenemang, produkter, tjänster och innehåll som kan vara av intresse för dig. Om det krävs i tillämplig lag att Ultradent inhämtar ditt uttryckliga samtycke innan företaget får skicka dig vissa typer av marknadsföringskommunikation kommer Ultradent endast att skicka dig den typer av kommunikation efter att ha inhämtat ditt uttryckliga samtycke.

En användare kan när som helst återkalla sitt medgivande genom att fylla i och skicka lämpligt återkallande av medgivande till Ultradent via portalen med sekretesshanteringslänkar för Självbetjäning och Underhåll på https://www.opalescence.se/privacy-management.

Dataanvändning

I allmänhet gör personuppgifterna som Ultradent samlar in det möjligt att leverera tjänster till sina kunder och anställda, följa legala krav, lösa tvister och följa avtal. Ultradents insamling av personuppgifter gör det möjligt för Ultradent att hålla sina kunder, anställda och tredje parts samarbetspartners uppdaterade om olika ämnen rörande Ultradent, till exempel de senaste produktnyheterna, kommande Ultradent-events samt att skicka viktiga meddelanden såsom kommunikation om inköp och förändringar i Ultradents villkor och policyer. Ultradent använder även personuppgifter för att underhålla och stödja sina produkter, leverera begärda tjänster och produkter till kunderna, bidra till att skapa, utveckla, använda, leverera och förbättra Ultradents webbplatser, produkter, tjänster, innehåll och kundkommunikation samt att förbättra marknadsföringen, annonseringen och försäljningsprocesserna. Ultradent kan även använda förutbestämda lagrade personuppgifter för att hjälpa till att identifiera användare samt för interna syften såsom revision, dataanalys och forskning.


Dataöverföring och -delning

Ultradent är en internationell organisation som har avtal och affärsrelationer runt om i världen. Därför kan det bli nödvändigt att överföra personuppgifter internationellt. I sådant fall, och när så krävs, kommer Ultradent att anskaffa ett beslut om adekvat skyddsnivå enligt vad som beskrivs i dataskyddsförordningen GDPR. I avsaknad av beslut om adekvat skyddsnivå kommer Ultradent att följa allmänt godtagna industristandarder för säker överföring av personuppgifter.

De personuppgifter som samlas in av Ultradent säljs inte till andra organisationer, förutom vad som beskrivs i avsnittet ”Invånare i Kalifornien” i den här sekretesspolicyn. Om detta skulle ändras i framtiden kommer vi att uppdatera den här policyn för att avspegla detta och tillhandahålla möjligheten för enskilda personer att gå med eller gå ur tjänsten. Ultradent kan dela personuppgifter med tredje part där det är nödvändigt för att uppfylla legitima affärssyften (inklusive med dotterbolag, företag som tillhandahåller Ultradent med teknisk support och assistans med Ultradents webbplatser, finansiella institutioner som behandlar betalningar av beställningar som lagts av kunder, leverantörer och andra tredje parter som underlättar leveransen av de produkter eller tjänster som kunderna har beställt). Ultradent kan även dela personuppgifter under följande omständigheter:

 • om det krävs eller tillåts enligt lag, t.ex. för att följa en dom eller liknande juridisk process,
 • när Ultradent anser i god tro att det är nödvändigt med utlämnande för att skydda sina rättigheter, skydda personens säkerhet, skydda andras säkerhet, utreda bedrägeri eller besvara en begäran från en myndighet,
 • för att utreda möjliga brott mot den är sekretesspolicyn eller andra gällande avtal eller överenskommelse,
 • till en tredje part efter föregående överenskommelse att göra det, samt
 • i händelse att Ultradent genomgår en företagsförändring, till exempel fusion, förvärv av ett annat bolag eller försäljning av hela eller en del av företagets tillgångar.

Ytterligare information om säkerhetsmetoderna som Ultradent använder kan erhållas genom att kontakta Ultradent enligt beskrivningen nedan.

Datarättigheter för medborgare i EES och i Storbritannien

Ultradent gör sitt bästa för att ge personer åtkomst till deras personuppgifter som samlas in, bearbetas och lagras av Ultradent. Medborgare i EES-länderna eller Storbritannien har vissa rättigheter som registrerade personer som kan omfattas av begränsningar eller inskränkningar. Dessa rättigheter innefattar rätten att begära tillgång till och korrigering eller radering av sina personuppgifter, begära begränsning av behandling eller motsätta sig behandling av sina personuppgifter, be om en kopia av sina personuppgifter och få den utlämnad till sig själv eller till tredje part. Om du vill utöva någon av dess rättigheter, skicka din begäran till Ultradent enligt kontaktuppgifterna nedan.

Medborgare inom EEA har också rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av deras personuppgifter till den aktuella dataskyddsmyndigheten (“DPA”). Medborgare i EEA eller i Storbritannien som vill veta mer om områdets dataskyddsmyndigheter kan gå till ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Ultradent hanterar alla förfrågningar enligt tillämplig lag och i enlighet med Ultradents interna säkerhets- och sekretesspolicyer.

Invånare i Kalifornien

Det här avsnittet berör endast invånare i Kalifornien och är ett tillägg till informationen i den här sekretesspolicyn. I California Consumer Privacy Act 2018 (”CCPA”) ges invånare i Kalifornien särskilda rättigheter som kräver att vi lämnar vissa upplysningar. Om du bor i Kalifornien har du rätt att: (i) begära att vi raderar personuppgifter som vi samlat in om dig, (ii) begära att vi lämnar information om de personuppgifter vi har samlat in om dig, (iii) begära att vi talar om huruvida vi säljer (eller har sålt) dina personuppgifter, (iv) välja bort försäljning av dina personuppgifter (i den mån vi säljer dina personuppgifter) och (v) inte utsättas för diskriminering om du utövar dina rättigheter enligt CCPA. Vad gäller försäljning av personuppgifter ges ”försäljning” eller ”sälja” en bred definition i CCPA för att omfatta fall som inte traditionellt anses vara försäljning av personuppgifter. Därför kan det förekomma fall där vi säljer (enligt definitionen i CCPA) personuppgifter. För att utöva din rätt att välja bort en sådan försäljning kan du (eller ditt behöriga ombud) skicka en begäran till oss genom att besöka följande länk: https://www.opalescence.se/privacy-management. För att utöva andra rättigheter enligt CCPA kan du (eller ditt behöriga ombud) kontakta oss genom att skicka in en verifierbar kundbegäran, som beskrivs nedan. Din begäran måste innehålla tillräcklig information för att vi ska rimligen kunna verifiera att du är den person vi samlade in personuppgifter om. Du måste även beskriva din begäran tillräckligt detaljerat för att vi ska kunna förstå, bedöma och besvara den på rätt sätt.

Vi samlar in följande typer av personuppgifter direkt från dig och indirekt från dig (t.ex. genom att observera vad du gör på vår webbplats): (i) identifierare, vilket omfattar följande specifika personuppgifter: namn, e-postadress, gatuadress och telefonnummer, (ii) information om bankkort, vilket omfattar följande specifika personuppgifter: namn, kortnummer och anna finansiell information, (iii) kommersiell information, vilket omfattar följande specifika personuppgifter: köpta eller övervägda produkter eller tjänster, eller annan inköps- eller konsumtionshistorik eller tendens, samt (iv) information om aktivitet på internet eller andra elektroniska nätverk, vilket omfattar följande specifika personuppgifter: sökhistorik och information om din interaktion med Ultradents webbplats.

Syftet med insamling och försäljning (som termen definieras i CCPA) av personuppgifter och hur vi använder och delar personuppgifter är det som beskrivs i avsnitten ”Dataanvändning” och ”Dataöverföring och -delning” i den här sekretesspolicyn.

Under de senaste 12 månaderna har vi:

 • samlat in följande typer av personuppgifter: (i) identifierare, (ii) information om bankkort, (iii) kommersiell information, (iv) platsdata, (v) biometrisk eller audio-information, (vi) yrkes- eller anställningsrelaterad information, (vii) information om utbildning och (viii) information om aktiviteter på internet eller andra elektroniska nätverk.
 • ”sålt” (enligt definitionen i CCPA) följande typer av personuppgifter: identifierare, kommersiell information, information om aktiviteter på internet eller andra elektroniska nätverk, platsdata, biometrisk eller audio-information, yrkes- eller anställningsrelaterad information, information om utbildning och slutledningar från ovanstående som använts för att skapa en profil.
 • i affärssyfte yppat följande kategorier av personuppgifter: identifierare, kommersiell information, information om aktiviteter på internet eller andra elektroniska nätverk, platsdata, biometrisk eller audio-information, yrkes- eller anställningsrelaterad information och information om utbildning.
 • samlat in personuppgifter från följande kategorier av källor: direkt från dig och indirekt från dig.
 • delat personuppgifter med följande typer av tredje part: tjänsteleverantörer som underlättar vår affärsverksamhet, reklamnätverk, internetleverantörer, dataanalysföretag, statliga enheter, operativsystem och plattformar, sociala nätverk samt återförsäljare av konsumentdata.

California Civil Code Section 1798.83 tillåter användare av den här webbplatsen som är bosatta i Kalifornien att begära viss information om Ultradents utlämnande av personuppgifter till tredje part i direktmarknadsföringssyfte. Om du vill göra en sådan begäran. kontakta Ultradent enligt nedan.

För alla personer vars personuppgifter vi hanterar

När Ultradent fått en begäran som rör personuppgifter, och innan Ultradent bearbetar en sådan begäran, måste personen som gör begäran identifiera sig och identifiera den information som man vill få åtkomst till, rätt eller radera. När förändringar görs i personuppgifter måste de registrerade personerna uppge sanningsenlig, komplett och korrekt information. När Ultradent får en begäran i enlighet med den här klausulen ska Ultradent ta hänsyn till bland annat arbetsbelastningen eller kostanden för att medge sådan åtkomst, de möjliga riskerna för den enskilda personens sekretess och huruvida andra personer än den person som gör begäran kommer att drabbas. Ultradent besvarar begäran inom rimlig tidsgräns.

Enskilda personer kan visa och redigera sina personuppgifter genom att logga in på profilen på sitt konto eller genom att kontakta Ultradent. För att begära att personuppgifter raderas ska personen lämna en skriftlig begäran enligt kontaktuppgifterna nedan.

Säkerhet

Ultradent har infört processer samt fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda mot otillbörlig åtkomst till personuppgifter som samlas in och lagras av Ultradent samt att förhindra obehörig användning, ändring eller utelämnande av sådana personuppgifter. Personuppgifter lagras av Ultradent bakom brandväggar. Ultradents servrar finns i lokaler med fysiska säkerhetsåtgärder inklusive användarautentisering, lösenord och andra liknande åtgärder som var och en är avsedd att förhindra obehörig åtkomst. För vissa typer av personuppgifter använder Ultradent även säker krypteringsteknik för att ytterligare skydda vissa typer av personuppgifter som tas emot.

Ultradent begränsar åtkomst till personuppgifter till de av sina anställda, uppdragstagare och ombud som behöver få åtkomst till informationen för att kunna bedriva Ultradents verksamhet i enlighet med den här sekretesspolicyn. All sådan personal måste behandla personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med den här sekretesspolicyn. Ultradent följer allmänt vedertagna standarder för att skydda personuppgifter såväl under överföring som när de tagits emot.

Trots att Ultradent anser att företagets policyer och praxis angående informationssäkerhet och integritet är rimliga kan inte Ultradent garantera att personuppgifternas säkerhet och/eller integritet inte kommer att brytas eller att sådana personuppgifter inte utsätts för obehörig åtkomst, ändring, förvanskning eller kommer att röjas. Ultradent granskar informationssäkerhetspolicyerna och -praxis regelbundet och kan uppdatera dem när det anses rimligen nödvändigt för att uppnå informationssäkerhet och -integritet på branschens standardnivå.

Datalagring

Ultradent vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter företaget samlar in inte är mer omfattande än för det syfte de erhölls och att de sparas endast under den tid som krävs för att uppfylla det tillåtna syfte som beskrivs i den här sekretesspolicyn såvida inte en längre period krävs eller tillåts av lokala, nationella och internationella lagar och föreskrifter.

Ansvar och ledning

Ultradents interna dataskyddskontor övervakar företagets informationssäkerhetsprogram, inklusive dess följsamhet med US-EU Privacy Shield-ramverket. Ultradents dataskyddsanvarige ansvarar för att granska och godkänna alla större förändringar i Ultradents informationssäkerhetsprogram. Alla frågor, funderingar eller kommentarer om den här sekretesspolicyn kan ställas till Ultradent via kontaktuppgifterna nedan.

Kontakta Ultradent

Vid frågor, kommentarer eller förslag om den här sekretesspolicyn kan du kontakta Ultradent enligt följande:

Om du är bosatt i EES eller i Storbritannien, kontakta Ultradents datskyddsombud på Privacyde@Ultradent.com.

Om du är bosatt utanför EES eller Storbritannien, kontakta Ultradent på Privacy@Ultradent.com.

Alla frågor, kommentarer, klagomål eller förslag om den här sekretesspolicyn kan du även skicka till Ultradent via post på följande adress:

Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095
Toll Free # 1.888.230.1420

Ändringar i den här sekretesspolicyn

Ultradent förbehåller sig rätten att uppdatera den här sekretesspolicyn från tid till annan. Om den här sekretesspolicyn skulle ändras kommer Ultradent att tillhandahålla dessa ändringar genom att publicera ett meddelande på företagets webbplats, via e-post eller på annat sätt. Granska den här sekretesspolicyn regelbundet, särskilt innan du lämnar ut personuppgifter till Ultradent. Om du fortsätter att använda Ultradents webbplats efter att det har gjorts ändringar i den här sekretesspolicyn anses du ha godkänt villkoren för den omarbetade sekretesspolicyn.