Opalescence tandblekningsprodukter finns endast hos tandvården.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Ägarskap till webbsajter; Överenskommelse om användningsvillko

Dessa användningsvillkor (”Villkor”) reglerar din åtkomst till och användning av webbsajter, mobila versioner av webbsajter och mobila applikationer (”Sajter”) som länkar till, visar eller refererar till dessa Villkor och som ägs av Ultradent Products, Inc. (”Ultradent”). Genom att gå in på, besöka eller använda dessa Sajter accepterar och godkänner du att bli bunden av dessa Villkor och att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser. Läs noga igenom dessa Villkor. Gå inte in på och använd inte dessa Sajter om du inte godkänner dessa Villkor.

Ultradent förbehåller sig rätten att när som helst, enligt eget gottfinnande och utan att meddela dig ändra delar av dessa Sajter och dessa Villkor. Var vänlig att regelbundet kontrollera dessa Villkor som även omfattar Sekretesspolicyn (Privacy Policy) för att informera dig om eventuella ändringar. Om du fortsätter att använda Sajterna efter att ändringar gjorts utgör det en bekräftelse på att du accepterar och godkänner dessa ändringar.

Användning av Sajter

Sidorna respektive allt innehåll och material som finns på eller görs tillgängliga genom dessa Sajter, samt alla logotyper och bilder, all text, grafik, information, film och data samt allt ljud eller annat innehåll och material (”Innehåll”) skyddas under tillämpliga lagar om upphovsrätt, varumärkesskydd, immaterialrätt, intellektuell äganderätt och illojal konkurrens. Så länge du godkänner dessa Villkor ger Ultradent dig en begränsad, återkallelig, icke-överförbar, icke-exklusiv tillåtelse att för personligt bruk och utan kommersiellt syfte använda, betrakta, gå in på och ladda ned material från dessa Sajter. All annan användning av dessa Sajter är förbjuden. Alla överträdelser mot dessa Villkor leder till att licensen som du tilldelats i den här paragrafen återkallas utan meddelande till dig.

Förutom den begränsade befogenheten i den föregående paragrafen ger Ultradent dig inga uttalade eller underförstådda rättigheter eller tillstånd under någon lagstiftning om patent, varumärken, upphovsrätt eller annan äganderätt eller intellektuell egendom. Du samtycker till att inte kopiera, reproducera, posta, sprida, modifiera, sända ut, överföra, visa offentligt eller på annat sätt använda någon del av dessa Sajter eller detta Innehåll för allmänna eller kommersiella syften, ej heller kopiera eller posta materialet som visas på dessa Sajter på någon nätverksdator eller -server, utan att i förväg inhämtat skriftligt tillstånd från Ultradent. Du får enbart lov att använda Innehåll som går att ladda ned från dessa Sajter för personligt bruk och inte i kommersiellt syfte under förutsättning att du samtycker till att inte modifiera eller ändra detta Innehåll på något sätt och inte heller ta bort, radera eller ändra någon copyright/upphovsrätt, varumärke eller andra meddelanden.

Personlig integritet

Din användning av dessa Sajter omfattas av Ultradents Sekretesspolicy (Privacy Policy) som finns tillgänglig under Ultradents sekretesspolicy1, (“Sekretesspolicy”), och vars innehåll genom den här referensen ingår som en del av dessa Villkor. Genom att använda dessa Sajter bekräftar du och samtycker till att du har läst igenom Sekretesspolicyn och att du godkänner innehållet i den.

Varumärken

De varumärken som visas på dessa Sajter är registrerade och oregistrerade varumärken som ägs av, är licensierade till eller vid behov används av Ultradent och de får inte på något sätt reproduceras, kopieras eller manipuleras utan att skriftligt tillstånd för detta i förväg har inhämtats från ägaren till varumärket. Det är absolut förbjudet att missbruka varumärken som visas på dessa Sajter.

Tredjepartsinnehåll

Dessa Sajter kan innehålla innehåll från tredje parter eller länkar till tredjepartsinnehåll, såsom webbsajter eller material som ägs och kontrolleras av andra organisationer och personer (”Tredjepartsinnehåll”). Ultradent ansvarar inte för och ger inte några som helst garantier för riktigheten, ändamålsenligheten, aktualiteten eller lämpligheten i något sådant Tredjepartsinnehåll. Genom att gå in på Tredjepartsinnehåll via dessa Sajter bekräftar du och samtycker till att du gör detta helt på egen risk och att Ultradent inte har något som helst ansvar för din användning av eller åtkomst till sådant Tredjepartsinnehåll.

Produkttillgänglighet

Du förstår och samtycker till att Ultradents produkter, tjänster och program som beskrivs, refereras till, tillhandahålls eller erbjuds på dessa Sajter inte finns tillgängliga på alla geografiska platser och att de kan finnas i olika varianter och former på olika platser. Ultradent förbehåller sig rätten att helt enligt eget gottfinnande tillhandahålla produkter, tjänster och program till personer eller geografiska områden. Om du går in på dessa Sajter utanför USA:s gränser gör du det av eget initiativ och du är ensamt ansvarig för att uppfylla tillämplig lokal lagstiftning. Alla erbjudanden för några produkter, tjänster och program som görs på dessa Sajter gäller inte där det är förbjudet.

Avstängning av tjänsten

Du bekräftar och samtycker till att Ultradent permanent eller tillfälligt får stänga av din tillgång till dessa Sajter helt efter eget gottfinnande och utan att först ha meddelat dig ifall Ultradent bedömer att du har överträtt dessa Villkor eller andra överenskommelser eller direktiv som kan vara relaterade med din användning av dessa Sajter eller Innehåll och att Ultradent kommer att använda sig av alla tillgängliga medel för lagstadgad gottgörelse. Dessutom samtycker du till att Ultradent permanent eller tillfälligt får stänga av din tillgång till dessa Sajter i händelse av (1) en begäran från brottsbekämpande eller annan statlig myndighet; (2) en begäran från dig att ta bort ditt konto; (3) modifiering av dessa Sajter eller del av dessa Sajter eller tillämplig policy/riktlinjer eller villkor; (4) att dessa Sajter upphör eller oväntade tekniska problem uppstår; eller (5) att Ultradent helt efter eget gottfinnande är övertygade om att sådan permanent eller tillfällig avstängning krävs av tillämplig lagstiftning eller är lämplig av annan anledning. Du samtycker till att Ultradent inte i något fall ansvarar för eventuella skador som orsakats av att din åtkomst till dessa Sajter eller Innehåll upphävts.

You agree that, in no event, shall Ultradent be liable for any damages resulting from termination of your access to the Sites or Content.

Gottgörelse

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Ultradent och dess närstående bolag, styrelseledamöter, företagsledare, anställda representanter, efterträdare och arvingar skadeslösa avseende eventuella skadeståndskrav, skador, skyldigheter, förluster, ansvar, kostnader, skulder och utgifter (exempelvis advokatarvoden) som beror på: (1) din användning av och åtkomst till dessa Sajter eller Innehåll; (2) din överträdelse av något innehåll i dessa Villkor; eller (3) din överträdelse av någon tillämplig lagstiftning eller bestämmelse. Ultradent förbehåller sig rätten att, på din bekostnad, överta ensamrätten att försvara och kontrollera eventuella ärenden där du måste gottgöra Ultradent och du samtycker till att samarbeta med Ultradents försvar av sådana anspråk. Du samtycker till att inte lösa några sådana ärenden utan att i förväg inhämtat skriftligt tillstånd av Ultradent.

Friskrivningsklausul och begränsning av ansvar

SAJTEN OCH INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS TILL DIG I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH ”EFTER TILLGÄNGLIGHET” ENBART FÖR DINA EGNA INFORMATIONSSYFTEN OCH UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER. ULTRADENT FRISKRIVER SIG HÄRMED SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT ENLIGT LAG, FRÅN ALLA GARANTIER OM INFORMATIONENS KORREKTHET ELLER FULLSTÄNDIGHET ELLER ANDRA GARANTIER OCH UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG SOM TILL EXEMPEL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KVALITET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. ALL INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ SAJTERNA KAN ÄNDRAS UTAN ATT DU MEDDELAS.

ULTRADENT HAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER NÅGOT ANSVAR MOT NÅGON PART FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR VID ANVÄNDNING AV DESSA SAJTER ELLER FÖRLITANDE PÅ NÅGOT INNEHÅLL SOM GJORTS ÅTKOMLIGT GENOM DESSA SAJTER ELLER NÅGOT TREDJEPARTSINNEHÅLL, SOM TILL EXEMPEL SKADOR SOM UPPKOMMER FRÅN INKOMSTFÖRLUST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER DATFÖRLUST ÄVEN OM ULTRADENT UTTRYCKLIGEN MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. DU ÖVERTAR HELA ANSVARET FÖR DIN ANVÄNDNING AV DESSA SAJTER OCH ALLT INNEHÅLL ELLER TREDJEPARTSINNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ DESSA SAJTER. DEN ENDA ÅTGÄRDEN DU KAN GÖRA MOT ULTRADENT OM DU ÄR MISSNÖJD MED DESSA SAJTER ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA DEM. DE HÄR FASTSTÄLLDA BEGRÄNSNINGARNA ÄR EN DEL AV AVTALET MELLAN DIG OCH ULTRADENT. ULTRADENT GÖR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG OM ATT DESSA SAJTER KOMMER ATT FUNGERA OAVBRUTET, VARA AKTUELLA, SÄKRA ELLER FRIA FRÅN FEL. ULTRADENT ÖVERTAR INGET ANSVAR FÖR FEL ELLER UNDERLÅTENHETER I INNEHÅLLET ELLER TREDJEPARTSINNEHÅLLET SOM DESSA SAJTER HÄNVISAR ELLER LÄNKAR TILL.

Tillämplig lag och tvistlösning

Du samtycker till att alla ärenden som relaterar till din åtkomst eller din användning av dessa Sajter och Innehåll, som till exempel alla tvister, kommer att omfattas av lagen i Förenta staterna (USA) och delstaten Utah utan hänsyn till lagvalsregler. Du samtycker till ”domsrätt över personen” (personal jurisdiction) och att platsen är statliga och federala domstolar i Salt Lake City, Utah, USA och avstår från invändningar mot sådan jurisdiktion eller plats. Den föregående bestämmelsen avseende plats gäller inte om du är en konsument som är bosatt inom EU. Om du är en konsument som är bosatt inom EU kan du rikta anspråk i domstolarna i det land du är bosatt. Eventuella anspråk som du kan ha avseende dessa Villkor eller Sajter måste påbörjas inom ett (1) år efter att anspråket eller orsaken till handlingen uppstod, i annat fall kan det inte längre väckas. Ingen återbetalning kan krävas eller tas emot för andra skador än sådana som inte täcks på annat sätt (”out-of-pocket expenses”) förutom att den vinnande parten kommer att ersättas för kostnader och advokatarvoden.

Allmänt

Dessa Villkor är den enda överenskommelsen mellan dig och Ultradent avseende din användning av dessa Sajter och upphäver alla andra skriftliga eller muntliga överenskommelser eller villkor avseende det föregående. Om Ultradents inte lyckas se till att villkoren efterlevs ska det inte ses som ett avstående från någon bestämmelse i dessa Villkor eller Ultradents rätt att tillämpa dessa Villkor, inte heller ska något agerande mellan Ultradent och dig eller en tredje part uppfattas som en modifikation av någon bestämmelse i dessa Villkor. Ultradent kommer inte att acceptera några moterbjudanden avseende dessa Villkor och alla sådana erbjudanden avvisas härmed kategoriskt. I händelse av att någon bestämmelse i dessa Villkor av en kompetent juridisk myndighet anses vara ogiltig eller på något sätt omöjlig att förverkliga, ska en sådan bestämmelse begränsas eller elimineras med minsta nödvändiga ansträngning eller bytas ut mot en giltig bestämmelse för att motverka ogiltigheten eller omöjligheten att förverkliga, och det övriga innehållet i dessa Villkor ska förbli opåverkat så att det bibehålls med oförändrad kraft och verkan. Dessa Villkor och alla rättigheter och licenser som givits under dessa får inte överföras eller tilldelas av dig, men kan tilldelas av Ultradent utan restriktioner och begränsningar.


  1. Länk till Ultradents Sekretesspolicy avsedd för kunder och allmänhet

© 2023 Ultradent Products, Inc. Ensamrätt, alla rättigheter förbehålls.